Số lượt trực tuyến: 9
Tổng số truy cập: 91160
Cho vay dự án ứng dụng & phát triển KHCN
Tài trợ xây dựng hệ thống quản lý ISO các loại ( 24/10/2011 )

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐC: 26 Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, Bình Dương

ĐT: 3834063-3834062           Fax: 3856168

 

Thủ tục tài trợ ISO các loại

 

 1. Mục đích: Thủ tục được ban hành nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp làm căn cứ để hiểu rõ về quy trình tài trợ ISO của Quỹ PTKHCN Bình Dương

2. Phạm vi áp dụng:

- Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đều nhận được sự tài trợ của  Quỹ PTKHCN Bình Dương ( từ các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ)

- Các hệ thống quản lý được tài trợ: ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; OHSAS; HACCP

- Hạn mức được tài trợ: 20% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 15 (mười lăm) triệu đồng/dự án

 3. Thành phần hồ sơ

 - Đơn xin tài trợ ( mẫu 001)

 - Thuyết minh dự án tài trợ vốn ( mẫu 002)

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Sao y)

 - Giấy chứng nhận đầu tư (DN có vốn đầu tư nước ngoài)(Sao y

 - Quyết định thành lập doanh nghiệp (DN nhà nước)(Sao y)

 - Hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến với đơn vị có chức năng tư vấn.(Sao y)

 - Quyết định thành lập ban chỉ đạo/Ban tổ chức thực hiện dự án         

 - Kế hoạch thực hiện (sơ đồ Grant)

 - Báo cáo quyết toán thuế hoặc báo cáo tài chính.(Sao y)

 - Quyết định bổ nhiệm giám đốc (nếu có, sao y)

 - Nếu doanh nghiệp xây dựng hệ thống ISO 14000 cần bổ sung thêm các văn bản sau:

 - Giấy cam kết bảo vệ môi trường

 - Bản đăng ký đạt chuẩn môi trường.(Sao y)

 - Văn bản phê duyệt Bản đăng ký đạt chuẩn môi trường.(Sao y)

 - Hiện trạng hoạt động của DN trong hoạt động thu gom, xử lý..

 - Liệt kê các quy trình xử lý.

Quay về >>